D’acord a l’ordenança reguladora de l’ús, conservació i protecció dels camins rurals del municipi de Sant Jaume d’Enveja, aprovada i publicada l’any 2014, ES RECORDA: A) Als propietaris de terres de conreu que parteixen amb camins rurals municipals: 1- Tenen l’obligació d’habilitar dins de la seva finca, un espai suficientment gran (baixador o era) per poder descarregar la maquinària agrícola que no porti rodes de goma. 2- Està prohibit conrear directament contra el camí, estan obligats a deixar un marge de protecció entre el camí i el conreu. 3- Està prohibit tractar amb herbicida el voral del camí (quedaran exempts els vorals que limitin amb tubs de reg o desguassos). B) Empreses de serveis agrícoles o propietaris de maquinària agrícola: 1- Està prohibit que la maquinària agrícola amb rodes que no siguin de goma, circuli o sigui descarregada als camins rurals municipals. L’ordenança contempla sancions de 100 fins a 1.000 euros, segons siguin lleus, greus o molt greus. A més de la sanció, l’infractor s’haurà de fer càrrec dels costos de reparació dels danys ocasionats. Sant Jaume d’Enveja, febrer de 2017 L’Alcalde, Joan Castor Gonell Agramunt

Bando vigent fins dilluns, 15 de maig de 2017